همکاری دیگسایلنت و دانشگاه توبینگن

شرکت دیگسایلنت با دانشگاه توبینگن، آلمان پروژه‌ای برای آشنایی دانشجویان با واقعیات توسعه نرم‌افزار تعریف کرده است.

منبع