گردهمایی کاربران European TSO

شرکت دیگسایلنت در تاریخ ۲۷ و ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۶ میزبان گروهی از کاربران European TSO خواهد بود. در این کارگاه راه حل‌های موجود و تجربیات به دست آمده برای برنامه‌ریزی و بهره‌برداری از سیستم‌های انتقال هنگام افزایش یکپارچگی و پیچیدگی سیستم بحث می‌شود.