نرم‌افزار گریدکُد (GridCode) یک ابزار صحه‌گذاری است که برای ارزیابی شرایط اتصال واحدهای تولید تجدیدپذیر به شبکه محلی طراحی شده است. این نرم‌افزار از روش‌های جدید صحه‌گذاری که شبیه‌سازی ثبات و مدل‌های عددی را شامل می‌شود، استفاده می‌کند. این نرم‌افزار می‌تواند با سیستم‌های SCADA موجود یکپارچه شود و نیز می‌تواند در یک ایستگاه خارج از خط استفاده شود.

شماری از توابع صحه‌گذاری گریدکد عبارتند از

 • Low Voltage Ride Through
 • High Voltage Ride Through
 • Model Validation
 • Power Quality Requirements

ویژگی‌های کلیدی نرم‌افزار گریدکد

 • Data Viewer
 • Phasors Viewer
 • Check Grid Code Compliance
 • Model Validation
 • Flickermeter IEC 61000-4-15
 • Harmonics IEC 61000-4-7
 • Toolbox IEC 61400-21:
  • Single file Flickermeter
  • C(psi, va) – Flicker coefficients
  • Switching operations
  • Harmonics / Interharmonics /High Frequency Components
  • Harmonic distortion at PCC
 • Additional tools for grid code modifications and data series management:
  • Grid Code Editor
  • File Cutter
  • File Converter / Resampler
  • File Merger

منابع

برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت digsilent.de مراجعه کنید.